Ardavan Khoshnood

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Mina motioner Motion angående lag om hemlig rumsavlyssning (KDU samt KD)

Motion angående lag om hemlig rumsavlyssning (KDU samt KD)

Skicka sidan Skriv ut PDF

Motion: Motion angående lag om hemlig rumsavlyssning
Motionärer: Ardavan Khoshnood, Mattias Grängzell, Jessica Presits, Benjamin Norburg (KDU Malmö) och Emil Öberg (KDU Lund)
Datum: 31 december 2010

1 januari 2008 infördes en lag om hemlig rumsavlyssning som reglerar det som vi i dagligt tal kallar för buggning, och som ger våra brottsbekämpande myndigheter möjligheten att avlyssna tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst som allmänheten inte har tillträde till. Hemlig rumsavlyssning får dock endast användas under förundersökning för brott som har ett minimistraff om fängelse i minst fyra år eller andra brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i fyra år och det samtidigt är fråga om ett eller fler av de 12 brott som är uppräknade i lagen.

När lagen infördes år 2008 skulle den vara en tidsbegränsad lag. Riksdagen har dock nu valt att förlänga lagen med ytterligare två år. Detta är glädjande då hemlig rumsavlyssning utan tvekan bidrar till att våra brottsbekämpande myndigheter på ett mer effektivt sätt kan lagföra kriminella.

Tyvärr finns det tre bekymmer med denna lagstiftning som är av stort värde att ändra i:

1) Denna lag är av enorm vikt i kampen mot den organiserade brottsligheten och den terrorism som allt mer präglar Sverige. Att lagen är tidsbegränsad är bekymmersamt och detta måste ändras så att lagen blir en permanent och självklar del av den svenska lagstiftningen.

2) Att hemlig rumsavlyssning endast kan användas vid förundersökning är ett annat problem. Det borde vara en självklarhet att hemlig rumsavlyssning också skall användas i brottsförebyggande syfte. Det innebär att våra brottsbekämpande myndigheter borde få ha rätt att även vid misstanke på att brott planeras, använda sig av hemlig rumsavlyssning.

3) Ett tredje bekymmer är att hemlig rumsavlyssning endast kan användas när det gäller brott som har ett minimistraff om fängelse på fyra år. Vi anser att detta skall kortas ner till att gälla brott som har ett minimistraff om fängelse på två år.

Med bakgrund av ovanstående föreslås stämman besluta

Att KDU Skåne uttalar sig positivt och verkar för att införa lag om hemlig rumsavlyssning som en permanent lag i den svenska lagstiftningen

Att KDU Skåne verkar för att lagen om hemlig rumsavlyssning skall få användas i brottsförebyggande syfte och inte enbart efter att en förundersökning inleds

Att KDU Skåne verkar för att lagen om hemlig rumsavlyssning skall kunna användas när det gäller brott som har ett minimistraff om fängelse på två år

samt

Att KDU Skåne antar motionen som sin egen och skickar den vidare till KDU:s riksmöte 2011 samt KD Skånes vårstämma 2011.

Senast uppdaterad: Tisdag 25 januari 2011 23:12  

Letar du efter något?

Ardavan i media

04 april 2017

9 av 10 anser att patientsäkerheten är hotad på akuten i Lundd

Sjukhusläkaren - http://www.sjukhuslakaren.se/9-av-10-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad-pa-akuten-i-lund/

01 april 2017

Nio av tio läkare på akuten anser att patientsäkerheten är hotad

Sydsvenskan - http://www.sydsvenskan.se/2017-04-01/nio-av-tio-lakare-pa-akuten-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad


27 februari 2017

Detektivarbete är Ardavan Khoshnoods passion

Malmö Högskola - https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Detektivarbete-ar-lakaren-och-kriminologen-Ardavan-Khoshnoods-passion/

Intressant

Farsi English