Ardavan Khoshnood

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Mina motioner Motion angående signalspaning för polisiära ändamål (KDU samt KD)

Motion angående signalspaning för polisiära ändamål (KDU samt KD)

Skicka sidan Skriv ut PDF

Motion: Motion angående signalspaning för polisiära ändamål
Motionärer: Ardavan Khoshnood, Mattias Grängzell, Jessica Presits, Carl Björkwall Hansen, Martin Hallander, Benjamin Norburg (KDU Malmö) och Emil Öberg (KDU Lund)
Datum: 31 december 2010

Efter att den nya signalspaningslagen började gälla förlorade polisen och säkerhetspolisen möjligheten att beställa underrättelser via Försvarets radioanstalt (FRA). Numera kan endast regeringen, försvarsmakten och regeringskansliet inrikta signalspaning. Att SÄPO inte längre kan inrikta signalspaning och således använda sig av FRA är mycket bekymrande och kan få katastrofala följder. Det är även högst bekymmersamt att polisen inte kan använda sig av signalspaning i dess kamp mot den organiserade brottsligheten.

Signalspaning (i eter samt kabel) för polisiära ändamål är ett måste. Den organiserade brottsligheten får allt mer fotfäste och utgör ett sådant hot mot vårt samhälle att vi numera har en överåklagare med särskilt ansvar för att bekämpa just den organiserade brottsligheten. Även SÄPO konstaterar det hot som organiserad brottslighet utgör mot samhället.

Via signalspaning kan polisen inte bara ta fram underrättelser vad gäller den organiserade brottsligheten, utan även avvärja eventuella attentat och andra grova brott. I en värld där den organiserade brottsligheten har blivit så pass grov som den är och så pass gränsöverskridande som den blivit är signalspaning av stor vikt. Det är trots allt ingen hemlighet att inom underrättelseinhämtningen är signalspaning ovärderlig.

Man borde dock gå ett steg längre vad gäller signalspaning för polisiära ändamål. Förutom att använda sig av signalspaning för att identifiera, arrestera och lagföra kriminella och terrorister borde polisen även tillåtas att använda sig av signalspaning i förundersökningar. Genom signalspaning kommer polisen kunna arbeta mer effektivt samtidigt som det blir svårare för de yrkeskriminella att kommunicera med varandra. Detta är något som även regeringen anser då justitiedepartementet i skrivande stund arbetar med ett förslag kring signalspaning för polisen.

FRA-lagstiftningen är ett faktum och är enligt vår åsikt av stort värde för att garantera svenska medborgares säkerhet och bidra till att garantera den globala säkerheten. Att endast (ut)nyttja FRA-lagstiftningen halvt är inte optimalt eller idealt.

Med bakgrund av ovanstående föreslås stämman besluta

Att KDU uttalar sig positivt om signalspaning i eter samt kabel.

Att KDU uttalar sig positivt om signalspaning för polisiärt ändamål för att identifiera, arrestera och lagföra kriminella.

Att KDU uttalar sig positivt om att polisen och SÄPO skall få lov att använda sig av signalspaning i förundersökningsarbetet.

samt

Att KDU Skåne antar motionen som sin egen och skickar den vidare till KDU:s riksmöte 2011 samt KD Skånes vårstämma 2011.

Att KDU skickar vidare motionen till Rikspolisstyrelsen samt SÄPO för kännedom.

Senast uppdaterad: Tisdag 25 januari 2011 23:12  

Letar du efter något?

Ardavan i media

04 april 2017

9 av 10 anser att patientsäkerheten är hotad på akuten i Lundd

Sjukhusläkaren - http://www.sjukhuslakaren.se/9-av-10-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad-pa-akuten-i-lund/

01 april 2017

Nio av tio läkare på akuten anser att patientsäkerheten är hotad

Sydsvenskan - http://www.sydsvenskan.se/2017-04-01/nio-av-tio-lakare-pa-akuten-anser-att-patientsakerheten-ar-hotad


27 februari 2017

Detektivarbete är Ardavan Khoshnoods passion

Malmö Högskola - https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Detektivarbete-ar-lakaren-och-kriminologen-Ardavan-Khoshnoods-passion/

Intressant

Farsi English