درگیری های میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای حکومت اسلامی ایران دشواری های بسیاری ساخته است. نوشتار اردوان و آروین خوشنود  را در این باره بخوانید. حکومت اسلامی چه سیاستی را نسبت به این درگیری ها در پیش خواهد گرفت؟

این مطلب به زبان انگلیسی میباشد و در «مرکز مطالعات استراتژیک بگین-سادات» به چاپ رسیده است.