متأسفانه، مسئله خشونت و تهدید در بهداشت سوئد بسیار افزایش پیدا کرده است. این مهم نیز مورد تأیید سازمان های رسمی، مانند سازمان آمار، اداره عمومی نظارت بر محیط کار و صندوق تامین اجتماعی سوئد میباشد. در دو مصاحبه مختلف با تلویزیون ملی سوئد، من در مورد این مشکل در جامعه سوئد توضیحاتی دادم:

گفتگو نخست در تاریخ 28 نوامبر 2018 میلادی

گفتگو دوم در تاریخ 2 دسامبر 2018 میلادی