به تازگی، یک نشریه علمی که پیرامون مسائل تخصصی قلب منتشر میشود، مطلب علمی که من یکی از نویسنده های آن میباشم را چاپ کرده است. این مطلب تحقیقی است پیرامون نقش بخشی از نوار قلب و پیوند آن با سکته قلبی.

لینک به مطلب

 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/anec.12601