در مطلبی که در نشریه “داگنس سامحله” به چاپ رسیده است, پیرامون ویروس کورونا و امنیت ملی سوئد نوشته ام.

این مطلب به زبان سوئدی است.

یک بیماری عفونی مانند کووید-19 امنیت انسانی و امنیت ملی را تهدید می کند. این بیماری ناثباتی سیاسی ایجاد میکند و اقتصاد کشور را ضعیف میکند. ، کاهش اعتماد به نهادهای جامعه، می تواند بی نظمی عمومی بوجود آورد و می تواند عواقبی داشته باشد که به طور مستقیم امنیت سوئد را تهدید کند. مطلبی از اردوان خوشنود، پزشک و جرم شناس.