مریم نمازی چندی پیش پرچم شیر و خورشید ایران را هتک حرمت کرد. سپس او ویدیویی را منتشر کرد و دلیل آن را توضیح داد. این هم ویدیوی پاسخ من به او و کسانی که به جای مخالفت با رژیم اسلامی در ایران، با پادشاهی و پرچم ایران مخالفت می کنند