امروز گفتگویی با رادیو “پ4” در شهر مالمو  پیرامون مسله تهدید و خشونت در بیمارستانهای سوئد داشتم.

گفتگو به زبان سوئدی است و میتوانید در سایت رادیو “پ 4” آن را بشنوید.