افزایش جرایم در سوئد؛ انگشت اتهام به سوی مهاجران

در پژوهشی که توسط دانشگاه لوند Lund (متصل به شهر مالمو، واقع در جنوب سوئد، این شهر سهم زیادی در آمار جرم و جنایت سوئد دارد) به سرپرستی اردوان خوشنود، استاد ایرانی تبار، انجام گرفته است، ریشه و اصلیت همه 3039 فرد محکوم شده به جرم تجاوز را در دوره 2015 تا 2019 واکاوی شده است و گفته می‌شود پیش از این هرگز چنین پژوهشی در سوئد انجام نگرفته بود.

4 مارس 2021

وزارت امور خارجه ایران (Iranian Ministry of Foreign Affairs)