مصاحبه با ”اتاق خبر” درباره طرحی در مورد ایران به مجلس سوئد

نماینده مجلس سوئد آقای نیما غلامعلی پور طرحی را در مورد جمهوری اسلامی نوشته است که برای نظام کابوس تلقی می شود.

22 november 2022

Manoto TV