ویدئوی کامل سخنرانی اردوان خوشنود در نشست گفتمان پادشاهی ایرانی و تغییر رژیم

ویدئوی کامل سخنرانی اردوان خوشنود در نشستِ « گفتمان پادشاهی ایرانی و تغییر رژیم» که بامداد روز یکشنبه ۴ تیر‌ماه‌ماه ۲۵۸۲ به وقت ایران، با همتِ «اندیشکده کوروش بزرگ» در شهر لس‌آنجلس آمریکا و در دانشگاه یوسی‌اِل‌اِی برگزار شد.

25 juni 2023

Unika News