گزارش تظاهرات دوم در استکهلم سوئد

گزارش کانال یک, از تظاهرات ایران پرستان در شهر استکهلم

16 september 2023

Channel One