گفتگو با آقای پوریا زراعتی در اتاق خبر

مصاحبه اردوان خوشنود با تلویزیون ”من و تو” در رابطه با عملیات اطلاعاتی ایران در اروپا.

30 april 2021

تلویزیون من و تو (Manoto TV)