گفتگو با اتاق خبر، شبکه من و تو

گفتگو پیرامون کنفرانس ستوکهولم که در مورد سپاه پاسداران بود

29 mars 2023

Manoto TV