گفتگو با اتاق خبر

گفتگو پیرامون حمایت مجلس کشور سوئد برای تروریستی اعلام کردن سپاه

11 maj 2023

Manoto TV