گفتگو با تلویزیون منوتو

مصاحبه در مورد قیام مردم ایران علیه رژیم اسلامی و حمایت سوئد از مردم

7 oktober 2022

Manoto TV