گفتگو با دکتر اردوان خوشنود، عضو اندیشکده کوروش

گفتگو جناب آقای آریا فرپوری با من پیرامون مسائل مختلف همچون چرا پادشاهی برای ایران

13 juni 2023

Aria Farpoori Show