پروفسور هانس روسلینگ انجام مناظره رادیویی با اردوان خوشنود را پذیرفت

ستکهلمیان – بدنبال مصاحبه هانس روسلینگ پروفسور شاغل در اینستیتوی
تندرستی عمومی دانشگاه و مجموعه علمی کارولینسکا در استکهلم با رادیو سوئد
و ارایه برخی آمار و اطالعات توسط او که از سوی مخالفین حکومت اسالمی
ایران گزارشی تحریف شده و دروغ تلقی شده است اعتراضات متعددی نسبت به
وی صورت گرفته است.

11 november 2006

استکهلمیان (Stockholmian)