اعتراض به دانشگاه لوند برای دعوت از سفیر جمهوری اسلامی

اقدام انجمن سیاست های خارجی در دانشگاه لوند با مخالفت و اعتراض برخی از دانشجویان ایرانی روبروشده و ازجمله انجمن دموکراسی برای ایران که شورای رهبری و بیشتر اعضای آن دانشجویان و جوانان ایرانی در سراسر سوئد هستند، اعلاک کرده است که دست به اقدامی اعتراضی خواهدزد. اردوان خوشنود، دانشجوی رشته ی پزشکی در دانشگاه لوند و رئیس این انجمن چنین می گوید.

23 april 2008

رادیو ملی سوئد (Sveriges Radio)