گفتگو رادیویی

گفتگو رادیویی پیرامون سفر منوچهر متکی به سوئد.

7 maj 2007

رادیو شراره ها (Radio Sharareha)