گفتگو رادیویی

گفتگو رادیویی پیرامون خانوم مود اولوفسونو سفر منوچهر متکی به سوئد.

20 maj 2007

رادیو آزادگان (Radio Azadegan)