مصاحبه رادیویی

.مصاحبه به زبان فارسی درباره نامه اعتراضی به پروفسور روسلینگ

23 december 2006

رادیو ایران زمین (Radio Iran Zamin)