مصاحبه رادیویی

مصاحبه درباره نامه اعتراضی به پروفسور روسلینگ

15 november 2006

رادیو صدای شما (Radio Sedaye Shoma)