اشاره صریح کارشناس ایرانی تبار امور جنا یی در تلویزیون ملی به مشکل اصلی: ساده لوحی سوئد

شب گذشته تلویزیون ملی سوئد که تیم ویژه ای از خبرنگاران را جهت تهیه گزارش از شهر ناآرام و خشونوت زده مالمو جنوب کشور به این منطقه اعزام کرده بود…

12 november 2019

Stockholmian