اردوان خوشنود و احداث اعتراض شیر و خورشید

استکهلمیان – اردوان خوشنود رهبر سابق شاخه جوانان حزب مدرات در
سومین شهر بزرگ سوئد, مالمو, به همراه دو جوان ایرانی دیگر دست به
احداث یک وب سایت در سوئد تحت عنوان ”اعتراض شیر و خورشید”
زده است. هدف از ایجاد این وب سایت که به سه زبان فارسی, سوئدی و
انگلیسی تنظیم شده است حمایت از پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان
ایران و نیز اعتراض به آنچه که در این وب سایت ”جنایت و غارت و
تجاوز و شکنجه از سوی مالیان” خوانده شده اعالم گردیده است. اردوان خوشنود از همه ایرانیان دعوت
نموده است تا به ”اعتراض شیر و خورشید” او بپیوندند و ”از پرچم واقعی ایران دفاع کنند”.

8 augusti 2006

استکهلمیان (Stockholmian)