اردوان خوشنود و احداث اعتراض شیر و خورشید

اردوان خوشنود و احداث اعتراض شیر و خورشید

استکهلمیان – اردوان خوشنود رهبر سابق شاخه جوانان حزب مدرات در سومین شهر بزرگ سوئد, مالمو, به همراه دو جوان ایرانی دیگر دست به احداث یک وب سایت در سوئد تحت عنوان ”اعتراض شیر و خورشید” زده است. هدف از ایجاد این وب سایت که به سه زبان فارسی, سوئدی و انگلیسی تنظیم شده است…

موفقیتهای افتخار آمیز جوانان ایرانی در تسخیربلندپایه ترین سمتهای سیاسی سوئد همچنان ادامه دارد

موفقیتهای افتخار آمیز جوانان ایرانی در تسخیربلندپایه ترین سمتهای سیاسی سوئد همچنان ادامه دارد

ستکهلمیان – تسخیر بلند پایه ترین سمتهای سیاسی در سوئد توسط جوانان ایرانی تبار همچنان ادامه دارد و این بنوبه خود به سیاستهای در رابطه با ایران نیز اولویتی خاص بخشیده و آن را به باالترین سطوح سیاسی سوئد ارتقاع داده است. اینبار این ”اردوان خوشنود” رهبر شاخه جوانان حزب مدرات در سومین شهر بزرگ…