موفقیتهای افتخار آمیز جوانان ایرانی در تسخیربلندپایه ترین سمتهای سیاسی سوئد همچنان ادامه دارد

موفقیتهای افتخار آمیز جوانان ایرانی در تسخیربلندپایه ترین سمتهای سیاسی سوئد همچنان ادامه دارد

ستکهلمیان – تسخیر بلند پایه ترین سمتهای سیاسی در سوئد توسط جوانان ایرانی تبار همچنان ادامه دارد و این بنوبه خود به سیاستهای در رابطه با ایران نیز اولویتی خاص بخشیده و آن را به باالترین سطوح سیاسی سوئد ارتقاع داده است. اینبار این ”اردوان خوشنود” رهبر شاخه جوانان حزب مدرات در سومین شهر بزرگ…