اعتراض به دانشگاه لوند برای دعوت از سفیر جمهوری اسلامی

اعتراض به دانشگاه لوند برای دعوت از سفیر جمهوری اسلامی

اقدام انجمن سیاست های خارجی در دانشگاه لوند با مخالفت و اعتراض برخی از دانشجویان ایرانی روبروشده و ازجمله انجمن دموکراسی برای ایران که شورای رهبری و بیشتر اعضای آن دانشجویان و جوانان ایرانی در سراسر سوئد هستند، اعلاک کرده است که دست به اقدامی اعتراضی خواهدزد. اردوان خوشنود، دانشجوی رشته ی پزشکی در دانشگاه…

سالگرد ۱۸ تیر

سالگرد ۱۸ تیر

ه مناسبت هشتمین سالگرد ۱۸ تیرکه به یکی از روزهای تاریخی به ویژه در جنبش دانشجوئی ایران تبدیل شده، تظاهراتی در کشورهای مختلف از جمله سوئد برگزار خواهد شد. اطلاعیه هائی که در این رابطه پژواک دریافت کرده است برگزاری تظاهراتی دراستکهلم روز یکشنبه ۸ ژوئیه، ۱۷ تیرماه در ساعت ۱۴ در میدان سرگلل و…

ارسال ”دست پالستیکی” از سوی گروه اپوزوسیون ایرانی برای معاون نخست وزیر سوئد

ارسال ”دست پالستیکی” از سوی گروه اپوزوسیون ایرانی برای معاون نخست وزیر سوئد

ستکهلمیان – ”انجمن دمکراسی برای ایران” )اف دی آی( در اعتراض به عمل خانم ”مود الوفوسون” معاون نخست وزیر و وزیر بازرگانی سوئد در طی دیدارش با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دست به اقدامی غیر معمولی زده است.