ارسال ”دست پالستیکی” از سوی گروه اپوزوسیون ایرانی برای معاون نخست وزیر سوئد

ارسال ”دست پالستیکی” از سوی گروه اپوزوسیون ایرانی برای معاون نخست وزیر سوئد

ستکهلمیان – ”انجمن دمکراسی برای ایران” )اف دی آی( در اعتراض به عمل خانم ”مود الوفوسون” معاون نخست وزیر و وزیر بازرگانی سوئد در طی دیدارش با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دست به اقدامی غیر معمولی زده است.

پروفسور هانس روسلینگ انجام مناظره رادیویی با اردوان خوشنود را پذیرفت

پروفسور هانس روسلینگ انجام مناظره رادیویی با اردوان خوشنود را پذیرفت

ستکهلمیان – بدنبال مصاحبه هانس روسلینگ پروفسور شاغل در اینستیتوی تندرستی عمومی دانشگاه و مجموعه علمی کارولینسکا در استکهلم با رادیو سوئد و ارایه برخی آمار و اطالعات توسط او که از سوی مخالفین حکومت اسالمی ایران گزارشی تحریف شده و دروغ تلقی شده است اعتراضات متعددی نسبت به وی صورت گرفته است.

اردوان خوشنود و احداث اعتراض شیر و خورشید

اردوان خوشنود و احداث اعتراض شیر و خورشید

استکهلمیان – اردوان خوشنود رهبر سابق شاخه جوانان حزب مدرات در سومین شهر بزرگ سوئد, مالمو, به همراه دو جوان ایرانی دیگر دست به احداث یک وب سایت در سوئد تحت عنوان ”اعتراض شیر و خورشید” زده است. هدف از ایجاد این وب سایت که به سه زبان فارسی, سوئدی و انگلیسی تنظیم شده است…

موفقیتهای افتخار آمیز جوانان ایرانی در تسخیربلندپایه ترین سمتهای سیاسی سوئد همچنان ادامه دارد

موفقیتهای افتخار آمیز جوانان ایرانی در تسخیربلندپایه ترین سمتهای سیاسی سوئد همچنان ادامه دارد

ستکهلمیان – تسخیر بلند پایه ترین سمتهای سیاسی در سوئد توسط جوانان ایرانی تبار همچنان ادامه دارد و این بنوبه خود به سیاستهای در رابطه با ایران نیز اولویتی خاص بخشیده و آن را به باالترین سطوح سیاسی سوئد ارتقاع داده است. اینبار این ”اردوان خوشنود” رهبر شاخه جوانان حزب مدرات در سومین شهر بزرگ…