پخش اذان از مسجدی در استکهلم

پخش اذان از مسجد فیتیا که درصورت تصویب، نخستین پخش اذان درسوئد خواهدبود، با مخالفت و موافقت هایی روبروشده است. دراینجا گفتگویی را با سیدحسین اصغری، مسئول امور دینی انجمن افغان های سوئد، ساکن استکهلم که موافق این طرح و اردوان خوشنود، فعال سیاسی ساکن لوند که مخالف این طرح است، می شنوید.

28 september 2012

Sveriges Radio