ارسال ”دست پالستیکی” از سوی گروه اپوزوسیون ایرانی برای معاون نخست وزیر سوئد

ستکهلمیان – ”انجمن دمکراسی برای ایران” )اف دی آی( در اعتراض به عمل خانم ”مود
الوفوسون” معاون نخست وزیر و وزیر بازرگانی سوئد در طی دیدارش با منوچهر متکی وزیر
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دست به اقدامی غیر معمولی زده است.

5 maj 2007

Stockholmian