موفقیتهای افتخار آمیز جوانان ایرانی در تسخیربلندپایه ترین سمتهای سیاسی سوئد همچنان ادامه دارد

ستکهلمیان – تسخیر بلند پایه ترین سمتهای سیاسی در سوئد توسط جوانان
ایرانی تبار همچنان ادامه دارد و این بنوبه خود به سیاستهای در رابطه با
ایران نیز اولویتی خاص بخشیده و آن را به باالترین سطوح سیاسی سوئد
ارتقاع داده است. اینبار این ”اردوان خوشنود” رهبر شاخه جوانان حزب
مدرات در سومین شهر بزرگ سوئد, مالمو, است که یک جوان ایرانی
تبار بسیار موفق و افتخار آفرین است.

11 november 2005

استکهلمیان (Stockholmian)