·

آتش سوزی های مالمو نیازمند اقدامات ملی است [سوئدی]

امروز مالمو در آتش است. فردا شاید شهر شما در آتش باشد. آنچه در حال حاضر در مالمو اتفاق می افتد یک امر ملی است و نیاز به اقدام در سطح ملی دارد. تغییر شیوه دستگیری و بازداشت و ایجاد دادگاه های اضطراری برای افراد زیر ۱۸ سال، دو مورد از چندین پیشنهاد دموکرات های مسیحی در مالمو است.

تورشتن الوفسون، اردوان خوشنود

۲۰۱۶

۱۵ اوت، نشریه داگنس سامهله