·

آقای سکارسگورد؛ ما ایرانی ها بلدیم از خود دفاع کنیم [سوئدی]

آقای الکساندر سکارسگورد، متشکرم، اما ما ایرانی ها بلدیم از خود دفاع کنیم.

اردوان خوشنود

۲۰۱۳

۱۰ ژوئن، نشریه آفتونبلادت