آموزش شبیه ساز به پزشکان جدید در شرایط اورژانس اعتماد به نفس می دهد [سوئدی]

● از سال 2017، بیش از هزار دانشجوی پزشکی در لوند 5 هفته آموزش مراقبت های اورژانسی را گذرانده اند. ● در طول آموزش، دانش آموزان با تعداد زیادی از شرایط اورژانسی مختلف در یک شبیه ساز در مقیاس کامل رسیدگی می کنند. ● این آموزش همچنین شامل سخنرانی ها، سمینارها و قرارگیری بالینی تحت نظارت است. ● در نهایت، درک، توانایی و رویکرد هر دانش آموز در ارتباط با مراقبت های اورژانسی شبیه سازی شده مورد بررسی قرار می گیرد.

یوناس اکسون، اردوان خوشنود، یاکوب لونداگر فوربرگ، اولف اکلوند

۲۰۲۲

Läkartidningen, 119(44-45):1454-1456