آیا معاون فرمانده سپاه قدس ایران ترور شد؟ [انگلیسی]

گزارش شده است که محمد حجازی، معاون نیروی قدس ایران، در اثر بیماری قلبی درگذشت. با این حال، یک توییت مرموز به کشته شدن وی اشاره دارد.

اردوان خوشنود

۲۰۲۱

مرکز مطالعات استراتژیک بگین-سادات، مقاله چشم انداز، شماره ۲۰۰۴