اثربخشی و ایمن بودن پروتکل انجمن اروپایی قلب و عروق پیرامون آزمایش «تروپونین»: طراحی تحقیق ESC-TROP [انگلیسی]

درد قفسه سینه یکی از شایع ترین شکایات در بخش اورژانس میباشد، و برای پزشک محم است که سندرم حاد کرونر (ACS) را یا رد کند و یا آن را بپذیرد. دستورالعمل های انجمن قلب اروپا (ESC) استفاده از یک پروتکل ۰/۱ ساعته «تروپونین» قلب با حساسیت بالا را برای رد یا پذیرفتن ACS در اورژانس توصیه می کند، اما این بیشتر بر اساس مطالعات مشاهده ای است. هدف از بررسی ESC-TROP تعیین ایمنی و اثربخشی پروتکل ۰/۱ ساعته در اورژانس میباشد.