·

ارتباط بین داروهای SSRI و خشونت [سوئدی]

توجه به تحقیقات جدید در مورد رابطه بین SSRI و خشونت.

اردوان خوشنود

۲۰۱۵

Läkartidningen, (41):1780