ازدحام بیش از حد در بخش اورژانس – تعریف سوئدی مورد نیاز است [سوئدی]

ازدحام بیش از حد در بخش اورژانس کیفیت مراقبت و امنیت بیمار را تضعیف می کند. یک تعریف استاندارد از میزان ازدحام مورد نیاز است.

کاملیا تادجرباشی، اردوان خوشنود، مارتین نوردبرگ، اولف اکلند

۲۰۱۲

Läkartidningen, (16):792-3