·

افزایش استفاده از سلاح گرم یک چالش برای طب اورژانس است [سوئدی]

نوشتاری پیرامون یک مطالعه جدید در مورد جنایات شدید علیه ۱۹ قربانی.

اردوان خوشنود

۲۰۱۷

Läkartidningen, (35-36):1371.