· ·

“اقدامات ایران در سوئد باید مورد بررسی قرار بگیرد” [سوئدی]

مردی در گوتنبرگ به اتهام آماده سازی برای قتل ایرانیان تبعیدی در دانمارک دستگیر شد. اردوان خوشنود، جرم شناس، می نویسد که مهمترین پرسش این است که آیا فرد دستگیر شده با سفارتخانه های ایران در دانمارک، نروژ و یا سوئد ارتباط داشته است؟

اردوان خوشنود

۲۰۱۸

۱ نوامبر، نشریه سونسکا داگبلادت