“انتخابات در ایران غیر دموکراتیک است” [سوئدی]

فردا ایرانی ها پای صندوق های رای می روند. علی رغم وجود انتخابات عمومی، به سختی می توان ایران را دموکراتیک توصیف کرد. کریستوفر فیلنر، رئیس سازمان جوانان حزب مدرات و دیگر اعضای این سازمان، می نویسند که سرکوب رژیم ایران بسیار فراتر از مرزهای ایران است.

کریستوفر فیلنر، اردوان خوشنود، ماجد صفایی

2004

۱۹ فوریه، نشریه سیدسونسکان