انفعال ما مبارزه برای دموکراسی را مسخره می کند [سوئدی]

اینگونه است که رای دهندگان از تحریم انتخابات در ایران جلوگیری میشوند.

اردوان خوشنود

۲۰۱۳

۱۴ ژوئن، نشریه آفتونبلادت