انکولوژی حاد: پاتوفیزیولوژی، تشخیص و مدیریت اولیه [انگلیسی]

تعداد بیماران سرطانی در آینده افزایش خواهد یافت و درمان‌های جدیدی پدید خواهند آمد. افزایش عمر و داروهای جدید ضد تومور، تعداد بیماران با اورژانس های سرطانی را افزایش خواهد داد. این بیماران عمدتاً به بخش اورژانس مراجعه می‌کنند، ولی پزشکان دیگر هم باید با مدیریت این بیماران آشنا باشند. این فصل به پنج دسته از اورژانس‌های انکولوژیک می‌پردازد: متابولیک، هماتولوژیک، قلبی عروقی، عصبی و مربوط به درمان.

Ardavan Khoshnood

۲۰۲۳

در کتاب Cancer Research: An Interdisciplinary Approach صفحه ۳۸۹-۴۱۶