· ·

“اینگونه است که مالمو جنایات خشونت آمیز را کاهش داده است” [سوئدی]

در سه سال گذشته، مالمو ۲۶ مورد تیراندازی مرگبار داشته است. اردوان خوشنود، جرم شناس، مینویسد که آدمکشی با سلاح گرم بسیار در مالمو کاهش پیدا کرده است و یکی از دلایل آن تحاجمی کار کردن پلیس است.

اردوان خوشنود

۲۰۱۹

۴ ژوئیه، نشریه داگنس نیهتر