بدانید که ایران توسط جنایتکاران اداره می شود [سوئدی]

ایران کشوری معمولی نیست که بتوان بدون مواجهه با خطرات مهم از آن بازدید کرد. به گفته شش مناظره کننده ایرانی تبار، دولت آن خارج از چارچوب های قانونی عمل می کند.

مینا بیلینگ، نیما غلام علی پور، نازنین کارلسون، اردوان م. خوشنود، اروین خوشنود، مژگان مژارسرمدی

۲۰۲۳

نشریه بولتن