بررسی تأثیر نشانگرهای زیستی بر سلامتی و مرگ‌ومیر در مطالعه رژیم و سرطان مالمو [انگلیسی]

این مطالعه بررسی کرد که آیا برخی بیومارکرها، در ارتباط با شاخص همراهی چارلسون، می‌توانند نقش پیشگیرانه‌ای در شناسایی خطرات بیماری‌های مزمن و مرگ و میر داشته باشند. یافته‌ها این امکان را تأیید کردند.

تورگنی وسمان، تورالف روگه، اکسل کارل کارلسون، پر وندل، اردوان خوشنود، اوله ملاندر

۲۰۲۳

Biomarkers, 28(8):722-730