·

بس است! [سوئدی]

جلوگیری از قرار گرفتن در معرض جنایت، مانند احساس اینکه می توانید بدون ترس از تعرض به خانه خود بروید، یک حق و در نهایت یک موضوع عدالت است.

آرون مودیگ، ماتیاس گرنگزل، اردوان خوشنود

۲۰۱۲

۱۶ ژانویه، سکانسکا داگبلادت