· ·

به این دلیل، انتقاد به پلیس امنیتی سوئد غیرقابل توجیه است [سوئدی]

انتقاد به پلیس امنیت سوئد، «سپو»، در ارتباط با دستگیری فردی که مظنون به آماده شدن برای جنایت تروریستی است، قابل درک است اما غیر قابل توجیه. تجزیه و تحلیل اطلاعات یک علم پیچیده است که همراه با احترام به قانون، کار«سپو» را حتی دشوارتر می کند.

اردوان خوشنود

۲۰۱۵

۲۴ نوامبر، داگنس سامهله