· ·

“به این دلیل است که تعداد تیراندازی در مالمو کاهش پیدا کرده است” [سوئدی]

اردوان خوشنود، جرم شناس در دانشگاه مالمو، سه دلیل برای کاهش تیراندازی در مالمو را ذکر میکند.

اردوان خوشنود

۲۰۱۸

۲۱ اکتبر، نشریه سیدسونسکان